نتایج مسابقات بسکتبال دختران استان البرز

تاریختیم الف-ـتیم بلیگ
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ساورین شهر جدید۴۵۴۳ستارگانبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸تیوا۶۰۵۳ستارگانبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸آینده‌سازان ویرا البرز۴۰۵۲ویرا البرزبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸فاتحان البرز۸۰۳۳تیوانوجوانان (فینال)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸آوا مهرشهر۳۹۳۱کیانوجوانان (رده‌بندی)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸فاتحان البرز۳۳۱۶حامیمینی بسکتبال (هفته آخر)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ماهان۳۷۲۱امید مهرشهرمینی بسکتبال (هفته آخر)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸آوا مهرشهر۴۹۳۶ساورینمینی بسکتبال (هفته آخر)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ویرا البرز۳۵۲۷تیوامینی بسکتبال (هفته آخر)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸فرایار۰۲۰هیملمینی بسکتبال (هفته آخر)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸کیا۴۰۵۶تیوانوجوانان (نیمه‌نهایی ۲)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸فاتحان۶۸۱۵آوا مهرشهرنوجوانان (نیمه‌نهایی ۱)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸هیمل۹۲۹حامیمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸فرایار۰۲۰ویرا البرزمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸امید مهرشهر۲۱۲۲ساورینمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸کیا۶۰۵۹ماهاننوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸آوا مهرشهر۴۴۱۰آیندگان تیوانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸آوا مهرشهر۴۲۵۸ماهانمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸هیمل۲۵۲۹تیوامینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸حامی۴۳۳۳ساورینمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ماهان۲۳۴۵تیوانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸فرایار۱۳۴۵فاتحان البرزنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸کیا۶۱۵آیندگان تیوانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸آوا مهرشهر۴۱۴۲فاتحان البرزمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ماهان۴۰۱۱ویرا البرزمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸آیندگان تیوا۹۶۶فاتحان البرزنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸تیوا۴۹۲۴آوا مهرشهرنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ماهان۶۰۲۴فرایارنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ساورین۴۴۳۱تیوامینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ماهان۴۷۷فرایارمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ویرا البرز۲۷۳۷فاتحان البرزمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸حامی۱۸۲۱امید مهرشهرمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸آوا مهرشهر۰۲۰فاتحان البرزنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸تیوا۳۷۳۸کیانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸آیندگان تیوا۱۳۳۴فرایارنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ویرا البرز۱۷۲۷آوا مهرشهرمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ساورین۴۲۲۷هیملمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸تیوا۲۶۲۸امید مهرشهرمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸فاتحان ۴۶۷فرایارمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸آیندگان تیوا۸۴۳ماهاننوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸آوا مهرشهر۳۰۲۱فرایارنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸فاتحان۶۵۲۵کیانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸امید مهرشهر۳۳۲۱هیملمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸تیوا۳۴۵۰حامیمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸فرایار۳۷۴آوا مهرشهرمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸فاتحان البرز۳۸۳۴ماهانمینی بسکتبال (مقدماتی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸آوا مهرشهر۳۴۳۳ماهاننوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸فرایار۱۶۴۶کیانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸فاتحان البرز۷۴۲۹تیوانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸تیوا۳۸۱۱آیندگان تیوانوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ماهان۱۳۴۶فاتحان البرزنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸کیا۴۶۳۹آوا مهرشهرنوجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸حامی۴۴۳۳تیواجوانان (فینال)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ساورین شهرجدید۳۳۴۱ویرا البرزجوانان (رده‌بندی)
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸امید مهرشهر۴۷۳۵ماهاننونهالان (فینال)
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸آوای مهرشهر۳۸۳۰حامینونهالان (رده‌بندی)
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸حامی۴۵۳۴ساورین شهرجدیدجوانان (پلی‌آف سوم ۱)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸تیوا۶۳۶۱ویرا البرزجوانان (پلی‌آف دوم ۲)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ساورین شهرجدید۳۷۳۸حامیجوانان (پلی‌آف دوم ۱)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸امید مهرشهر۴۶۳۷آوا مهرشهرنونهالان (پلی‌آف سوم ۱)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸ویرا البرز۲۷۳۳تیواجوانان (پلی‌آف اول ۲)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸حامی۲۸۳۷ساورین شهرجدیدجوانان (پلی‌آف اول ۱)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸ماهان۴۶۲۳حامینونهالان (پلی‌آف دوم ۲)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸آوا مهرشهر۲۹۴۰امید مهرشهرنونهالان (پلی‌آف دوم ۱)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸حامی۴۲۳۸ماهانجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸تیوا۴۸۳۰ساورین شهرجدیدجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸امید مهرشهر۳۴۵۵آوا مهرشهرنونهالان (پلی‌آف اول ۲)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸حامی۲۶۳۱ماهاننونهالان (پلی‌آف اول ۱)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸تیوا۴۵۳۳ویرا البرزجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ساورین۳۷۳۰ماهانجوانان (مقدماتی)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ویرا البرز۲۰۳۳ماهاننونهالان (مقدماتی)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸حامی۲۷۳۸امید مهرشهرنونهالان (مقدماتی)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸تیوا۳۷۳۹آوا مهرشهرنونهالان (مقدماتی)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ماهان۳۳۳۶ویرا البرزجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ساورین شهرجدید۲۷۳۵حامیجوانان (مقدماتی)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸حامی۴۶۶ویرا البرزنونهالان (مقدماتی)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸آوای مهرشهر۱۸۴۳ماهاننونهالان (مقدماتی)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸تیوا۳۸۴۹امید مهرشهرنونهالان (مقدماتی)
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ویرا البرز۳۹۳۰حامیجوانان
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ماهان۳۵۴۶تیواجوانان
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ماهان۳۰۴۴امید مهرشهرنونهالان
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸حامی۳۴۴۰تیوانونهالان
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸آوای مهرشهر۵۰۲۷ویرا البرزنونهالان
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸امید مهرشهر۳۲۱۰ویرا البرزنونهالان
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ماهان محمدشهر۴۷۳۲تیوانونهالان
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸حامی۳۹۳۸آوای مهرشهرنونهالان
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸حامی۵۷۳۷تیواجوانان
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ویرا البرز۳۸۳۳ساورین شهرجدیدجوانان
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ویرا البرز۱۵۴۲تیوانونهالان
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸امید مهرشهر۵۲۲۶آوای مهرشهرنونهالان
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸حامی۳۷۳۱ماهان محمد شهرنونهالان