نتایج مسابقات بسکتبال پسران استان البرز

تاریختیم الف-ـتیم بلیگ
سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸پژمان۵۱۳۲نام‌آوران شاهیننوجوانان دسته دوم (حذفی ۱)
سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸افران۵۷۲۸آیندگان دهکده آفتابنوجوانان دسته دوم (حذفی ۲)
سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸دهکده آفتاب۷۰۷۷تیواجوانان دسته اول (پلی آف ۱ - بازی سوم)
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸تیوا۶۸۵۳دهکده آفتاببزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸مهرام البرز۴۲۶۲شاهین البرزبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸دهکده آفتاب۳۵۶۸مهرام ساوجبلاغنوجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸مهرام البرز۶۳۵۴شاهین البرزنوجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸آتی‌پی‌جی‌ما۶۸۷۳هیئت بسکتبال نظرآبادنوجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸تیوا۴۶۶۰توسن البرزنوجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸آتی‌پی‌جی‌ما۵۶۵۳مهرامنونهالان دسته اول (فینال)
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸توسن۴۸۳۲تیوانونهالان دسته اول (رده‌بندی)
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸آتی پی‌جی‌ما۵۹۷۳مهرام البرزجوانان دسته اول (پلی آف ۲ - بازی دوم)
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸تیوا۵۴۴۸دهکده آفتابجوانان دسته اول (پلی آف ۱ - بازی دوم)
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸مدرسه بسکتبال سپهر۷۶۸۶شاهین البرزبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸آکو فردیس۸۲۳۰انعکاسبزرگسالان (مقدماتی)
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸آتی‌پی‌جی‌ما۴۰۳۶تیوانونهالان دسته اول (پلی آف ۱ - بازی سوم)
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸نام‌آوران شاهین۳۵۵۵افراننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸جاویدان۴۵۵۷یاران کرجبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸بادی‌اسپینر۵۷۳۰انعکاسبزرگسالان (مقدماتی)
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸مهرام البرز۶۱۵۹آتی‌پی‌جی‌ماجوانان دسته اول (پلی آف ۱ - بازی اول)
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸آیندگان تیوا۳۰۱۸آینده‌سازان آریانانوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸مهرام الماس فردیس۴۴۵۲توسننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸تیوا۴۴۳۷آتی پی‌جی‌مانونهالان دسته اول (پلی آف ۱ - بازی دوم)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸مهرام۴۸۴۵توسننونهالان دسته اول (پلی آف ۲ - بازی دوم)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸افران۴۶۱۵آینده‌سازان آریانانوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸نوین بال البرز۹۴۴توسننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸انعکاس۳۵۴۳مهرامنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸نام‌آوران شاهین۵۸۳۸ایرانیاننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸آتی پی‌جی‌ما۵۲۴۵تیوانونهالان دسته اول (پلی آف ۲ - بازی اول)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸توسن۴۳۴۵مهرامنونهالان دسته اول (پلی آف ۱ - بازی اول)
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸نوین بال البرز۲۴۴۳مهراممینی بسکتبال
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸افران۱۴۳۲مهرام الماس فردیسمینی بسکتبال
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸آینده‌سازان آریانا۲۵۲۷آیندگان دهکده آفتابمینی بسکتبال
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸دهکده آفتاب۴۸۱۴مهرام البرزمینی بسکتبال
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸افران البرز۴۷۲۰تیوامینی بسکتبال
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸آتی البرز۴۶۲۷آوا مهرشهرمینی بسکتبال
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸انعکاس۲۸۲۷عقیلی اسپرتمینی بسکتبال
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸آکو فردیس۴۰۴۱شاهین البرزمینی بسکتبال
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸توسن۴۳۲۲دهکده آفتابنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸شاهین البرز۲۴۶۴مهرامنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸آیندگان دهکده آفتاب۲۹۴۷پژماننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸توسن۴۸۴۲مهرامنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸شاهین البرز۵۴۶۲آتی پی جی ماجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸دهکده آفتاب۷۸۸۸مهرام البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸پژمان۴۶۶۱توسن البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸دهکده آفتاب۴۵۷۶مهرامنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۶ دی ۱۳۹۸آکو فردیس۲۷۶۵تیوانونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸آتی البرز۶۲۳۵اهورا فردیسنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸آریانا۴۵۵۰آکو فردیسنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸آینده‌سازان آریانا۲۱۲۸ایرانیاننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸افران۳۳۳۷آیندگان تیوانوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸مهرام۶۴۳۷مهرام الماس فردیسنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸افق آتی۶۵۴۸ساورین البرزنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸دهکده آفتاب۷۶۵۰شاهین البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸تیوا۵۳۵۰آتی پی‌جی‌ماجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸آیندگان تیوا۵۰۶۲توسن البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸پژمان۴۲۸۳مهرام البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸توسن۴۲۳۶تیوانونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸شاهین البرز۲۲۵۶آتی پی‌جی‌مانونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸دهکده آفتاب۳۶۶۱آتی پی‌جی‌مانونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸مهرام۴۷۵۴تیوانونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸نوین بال البرز۲۱۴۳مهرام الماس فردیسنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸پژمان۴۵۱۹اهورا فردیسنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸آکو فردیس۴۷۳۷ساورین البرزنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ایرانیان۱۷۶۲آیندگان تیوانوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸توسن البرز۵۶۶۷آتی‌پی‌جی‌ماجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸مهرام البرز۶۸۳۴آیندگان تیواجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸تیوا۵۶۸۱شاهین البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸دهکده آفتاب۵۹۳۷پژمانجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸تیوا۴۳۵۸آتی‌پی‌جی‌مانونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸توسن۵۷۱۹آکو فردیسنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸مهرام۵۴۳۳آکو فردیسنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸دهکده آفتاب۳۹۴۳شاهین البرزنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸آینده سازان آریانا۲۰۴۲نام‌آوران شاهیننوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸افق آتی۳۹۱۹آریانانوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸آتی البرز۴۳۴۰آیندگان دهکده آفتابنوجوانان دسته دوم (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸آیندگان تیوا۵۱۵۲پژمانجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸آتی‌پی‌جی‌ما۶۳۷۰مهرام البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸توسن البرز۵۵۶۷شاهین البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸تیوا۶۰۵۹شاهین البرزنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸آتی‌پی‌جی‌ما۵۸۱۸آکو فردیسنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸مهرام۵۰۵۹توسننونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸آتی پی‌جی‌ما۸۴۵۵پژمانجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸دهکده آفتاب۷۷۶۸تیواجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸مهرام البرز۸۱۴۵شاهین البرزجوانان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸آیندگان تیوا۳۹۲۱نام‌آوران شاهیننوجوانان دسته دوم (گروهی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸آتی پی‌جی‌ما۳۰۳۹توسننونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸آکو فردیس۳۵۴۵شاهین البرزنونهالان دسته اول (مقدماتی)
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸آتی البرز۵۱۴۳پژماننوجوانان دسته دوم (گروهی)
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸اهورا فردیس۴۰۵۸آیندگان دهکده آفتابنوجوانان دسته دوم (گروهی)
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ایرانیان۷۸۹افراننوجوانان دسته دوم (گروهی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸مهرام۹۳۶نوین بال البرزنوجوانان دسته دوم (گروهی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸افق آتی۳۳۶۲آکو فردیسنوجوانان دسته دوم (گروهی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ساورین البرز۲۳۲۵آریانانوجوانان دسته دوم (گروهی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸مهرام الماس فردیس۳۷۲۵انعکاسنوجوانان دسته دوم (گروهی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸شاهین البرز۴۰۴۸توسن البرزنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸تیوا۴۶۱۵دهکده آفتابنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸افق آتی۴۲۲۷افراننونهالان دسته دوم (فینال)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸آریانا۳۲۳۴نام‌آوران شاهیننونهالان دسته دوم (رده‌بندی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸دهکده آفتاب۶۶۳۹آیندگان تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸توسن البرز۵۱۸۵تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸آکو فردیس۳۷۲۹دهکده آفتابنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸آتی پی‌جی‌ما۴۳۳۸مهرامنونهالان دسته اول (مقدماتی)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸افران۴۵۲۳نام‌آوران شاهیننونهالان دسته دوم (نیمه‌نهایی ۲)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸افق آتی۳۱۲۲آریانانونهالان دسته دوم (نیمه‌نهایی ۱)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸آتی پی‌جی‌ما۵۷۲۰آیندگان تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸دهکده آفتاب۷۳۵۳توسن البرزجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸مهرام البرز۶۴۶۸تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸شاهین البرز۹۶۳۹پژمانجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸پژمان۲۷۸۹تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸مهرام ‌البرز۷۷۶۱توسن البرزجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸شاهین البرز۵۴۴۴آیندگان تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸هیئت بسکتبال نظرآباد۷۱۷۵آکو فردیسجوانان دسته دوم (فینال)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸نام آوران شاهین۴۴۵۵ساورین البرزجوانان دسته دوم (رده‌بندی)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸دهکده آفتاب۶۶۵۳آتی پی‌جی‌ماجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸تیوا۸۲۲۴آیندگان تیواجوانان دسته یک (مقدماتی)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸انعکاس۲۵۳۵آریانانونهالان دسته دوم (گروه ب)
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸آیندگان دهکده آفتاب۲۵۵۵افراننونهالان دسته دوم (گروه ب)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸اهورا فردیس۴۳۵۱آریاناجوانان دسته دوم (مقام پنجم و ششم)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸افران۳۶۴۹پایا فردیسجوانان دسته دوم (مقام هفتم و هشتم)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸افران۴۱۲۱آریانانونهالان دسته دوم (گروه ب)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸انعکاس۲۱۲۵آیندگان دهکده آفتابنونهالان دسته دوم (گروه ب)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸ساورین فردیس۲۱۳۷نام‌آوران شاهیننونهالان دسته دوم (گروه الف)
جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸افق آتی۴۲۳۴هیئت بسکتبال نظرآبادنونهالان دسته دوم (گروه الف)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸پایا فردیس۳۲۳۷آریاناجوانان دسته دوم (حذفی ۴)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸اهورا فردیس۵۵۴۸افرانجوانان دسته دوم (حذفی ۳)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸آکو فردیس۶۸۵۲ساورین البرزجوانان دسته دوم (حذفی ۲)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸نام آوران شاهین۳۵۵۴هیئت بسکتبال نظرآبادجوانان دسته دوم (حذفی ۱)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸هیئت بسکتبال نظرآباد۲۶۳۱نام آوران شاهیننونهالان دسته دوم (گروه الف)
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ساورین فردیس۲۰۴۹افق آتینونهالان دسته دوم (گروه الف)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸هیئت بسکتبال نظرآباد۴۷۲۱افرانجوانان دسته دوم (حذفی د)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ساورین البرز۵۶۳۶آریاناجوانان دسته دوم (حذفی ج)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸آریانا۳۴۲۲دهکده آفتابنونهالان دسته دوم (گروه ب)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸انعکاس۳۵۲۶افراننونهالان دسته دوم (گروه ب)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸نام‌آوران شاهین۲۲۳۹افق آتینونهالان دسته دوم (گروه الف)
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ساورین فردیس۱۹۵۶هیئت بسکتبال نظرآبادنونهالان دسته دوم (گروه الف)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸آکو فردیس۵۰۳۹پایا فردیسجوانان دسته دوم (حذفی ب)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸نام‌آوران شاهین۴۷۴۵اهورا فردیسجوانان دسته دوم (حذفی الف)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸افران۳۴۴آیندگان تیوانونهالان دسته دوم (حذفی ۴)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸اهورا فردیس۳۳۴۸آیندگان دهکده آفتابنونهالان دسته دوم (حذفی ۳)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸هیئت بسکتبال نظرآباد۴۲۳۱افران البرزنونهالان دسته دوم (حذفی ۲)
جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸افق آتی۴۵۳۷امید آتینونهالان دسته دوم (حذفی ۱)
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸انعکاس۳۵۲۵افران البرزنونهالان دسته دوم
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸افران۳۲۲۸پایا فردیسجوانان دسته دوم
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ساورین البرز۵۵۶۰نام آوران شاهینجوانان دسته دوم
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸اهورا فردیس۴۲۵۰آریاناجوانان دسته دوم
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸آکو فردیس۶۶۵۷هیئت بسکتبال نظرآبادجوانان دسته دوم
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸آریانا۳۰۲۰هیئت بسکتبال نظرآبادنونهالان دسته دوم
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸افق آتی۵۳۸نوین بال البرزنونهالان دسته دوم
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ساورین فردیس۲۴۱۸ساورین البرزنونهالان دسته دوم
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸آریانا۴۲۱۴آتی البرزنونهالان دسته دوم
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸آیندگان تیوا۲۱۳۶اهورا فردیسنونهالان دسته دوم
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸نام آوران شاهین۲۸۱۱آیندگان دهکده آفتابنونهالان دسته دوم
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸افران۴۶۱۰ایرانیاننونهالان دسته دوم
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸افران۳۷۴۹ساورین البرزجوانان دسته دوم
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸اهورا فردیس۳۳۵۹آکو فردیسجوانان دسته دوم
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸نام آوران شاهین۴۸۲۰پایا فردیسجوانان دسته دوم
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸هیئت بسکتبال نظرآباد۶۳۵۲آریاناجوانان دسته دوم
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸امید آتی۰۲۰هیئت بسکتبال نظرآبادنونهالان دسته دوم
سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸نوین بال البرز۲۴۲۶انعکاسنونهالان دسته دوم
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸آیندگان دهکده آفتاب۳۱۱۵ایرانیاننونهالان دسته دوم
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸هیئت بسکتبال نظرآباد۵۶۲۵آتی البرزنونهالان دسته دوم
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ساورین البرز۱۵۲۸اهورا فردیسنونهالان دسته دوم
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸افران۲۱۲۲نام آوران شاهیننونهالان دسته دوم
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸آیندگان تیوا۹۲۲ساورین فردیسنونهالان دسته دوم
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸افران البرز۲۳۴۸افق آتینونهالان دسته دوم
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸پایا فردیس۴۱۴۸ساورین البرزجوانان دسته دوم
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸اهورا فردیس۲۱۶۱هیئت بسکتبال نظرآبادجوانان دسته دوم
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸افران۳۷۴۴نام آوران شاهینجوانان دسته دوم
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸آریانا۴۰۶۴آکو فردیسجوانان دسته دوم
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸آریانا۳۵۱۴امید آتینونهالان دسته دوم
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸انعکاس۵۴۳۳افق آتینونهالان دسته دوم
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸آتی البرز۱۵۴۵امید آتینونهالان دسته دوم
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸افران البرز۴۳۱۲نوین بال البرزنونهالان دسته دوم
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ایرانیان۱۴۳۶نام‌آوران شاهیننونهالان دسته دوم
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸افران۴۱۱۶آیندگان دهکده آفتابنونهالان دسته دوم
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸اهورا فردیس۲۳۳۱ساورین فردیسنونهالان دسته دوم
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸آیندگان تیوا۲۹۲۲ساورین البرزنونهالان دسته دوم