جدول رده‌بندی مسابقات بانوان استان البرز

Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۱۱+۳۳
۲۱۱۲۷+
۳۱۱۷+
۴۰۰۰
۵۱۰۷-