برنامه مسابقات بسکتبال پسران استان البرز

اطلاعیه: با توجه به نگرانی‌های موجود برای کرونا ویروس، کلیه مسابقات هیات بسکتبال استان البرز تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد و مسابقات زیر به تعویق خواهد افتاد.
تاریخلیگتیم الفتیم بساعتمحل
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (حذفی ۳)افق آتیمهرام الماس فردیس۹ صبحسالن طالقانی
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (حذفی ۴)مهرامآریانا۱۰:۳۰ صبحسالن طالقانی
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)مهرام البرزمهرام ساوجبلاغ۱۲:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)دهکده آفتابتوسن البرز۱۵:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)تیوابادی‌اسپینر۱۷:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)جاویدانمدرسه بسکتبال سپهر۱۹:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالآکو فردیسمهرام البرز۹ صبحسالن استقلال
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالعقیلی اسپرتدهکده آفتاب۱۰:۳۰ صبحسالن استقلال
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالشاهین البرزانعکاس۱۲:۰۰سالن استقلال
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالمهرام الماس فردیسمهرام۱۴:۳۰سالن استقلال
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالافرانجاویدان۱۶:۰۰سالن استقلال
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالافران البرزآوا مهرشهر۱۷:۳۰سالن استقلال
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالآیندگان دهکده آفتابآتی البرز۱۹:۰۰سالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)آتی پی‌جی‌ماتیوا۹ صبحسالن طالقانی
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)شاهین البرزهیات بسکتبال نظرآباد۱۰:۳۰ صبحسالن طالقانی
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)یاران کرجمدرسه بسکتبال سپهر۱۲:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)مهرام البرزجاویدان۱۵:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)دهکده آفتاببادی اسپینر۱۷:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)آکو فردیستیوا۱۹:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالافرانمهرام۹ صبحسالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالآکو فردیسدهکده آفتاب۱۰:۳۰ صبحسالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالجاویداننوین بال البرز۱۲:۰۰سالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه الف)توسنپژمان۱۴:۳۰سالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه الف)آکو فردیسافران۱۶:۰۰سالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه ب)آتی البرزبرنده حذفی (۴)۱۷:۳۰سالن استقلال
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه ب)آیندگان تیوابرنده حذفی (۳)۱۹:۰۰سالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)یاران کرجمهرام البرز۹ صبحسالن طالقانی
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)شاهین البرزجاویدان۱۰:۳۰ صبحسالن طالقانی
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)دهکده آفتابآکو فردیس۱۲:۰۰سالن طالقانی
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)انعکاستیوا۱۵:۰۰سالن طالقانی
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)مهرام ساوجبلاغتوسن البرز۱۷:۰۰سالن طالقانی
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)شاهین البرزتیوا۱۹:۰۰سالن طالقانی
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالعقیلی اسپرتشاهین البرز۹ صبحسالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالتیواآینده‌سازان آریانا۱۰:۳۰ صبحسالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالمهرام البرزانعکاس۱۲:۰۰سالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه ب)آتی البرزبرنده حذفی (۳)۱۴:۳۰سالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه ب)برنده حذفی (۴)آیندگان تیوا۱۶:۰۰سالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه الف)افرانتوسن۱۷:۳۰سالن استقلال
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه الف)آکو فردیسپژمان۱۹:۰۰سالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)انعکاسدهکده‌آفتاب۹ صبحسالن طالقانی
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)مدرسه بسکتبال سپهرمهرام البرز۱۰:۳۰ صبحسالن طالقانی
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)شاهین البرزیاران کرج۱۲:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸بزرگسالان (مقدماتی)بادی اسپینرآکو فردیس۱۵:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)مهرام البرزهیات بسکتبال نظرآباد۱۷:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته یک (مقدماتی)دهکده آفتابآتی پی‌جی‌ما۱۹:۰۰سالن طالقانی
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالافراننوین‌بال البرز۹ صبحسالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالآیندگان دهکده آفتابتیوا۱۰:۳۰ صبحسالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالافران البرزآتی البرز۱۲:۰۰سالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالآوا مهرشهرآینده‌سازان آریانا۱۴:۳۰سالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالدهکده آفتابشاهین البرز۱۶:۰۰سالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالجاویدانمهرام الماس فردیس۱۷:۳۰سالن استقلال
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸مینی بسکتبالآکو فردیسانعکاس۱۹:۰۰سالن استقلال
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه الف)آکو فردیستوسن۱۸:۱۵سالن طالقانی
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه الف)پژمانافران۱۹:۴۵سالن طالقانی
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه ب)آتی البرزآیندگان تیوا۱۸:۱۵سالن طالقانی
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸نوجوانان دسته دوم (گروه ب)برنده حذفی (۳)برنده حذفی (۴)۱۹:۴۵سالن طالقانی