جدول رده‌بندی مسابقات پسران استان البرز

Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۴۴۶۴+
۲۵۴۷۶+
۳۴۳۲۴+
۴۴۱۰
۵۵۱-۱۰۱
۶۴۲
۷۴۰۶۸-
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۵۵۹۱+
۲۶۴۱۲۴+
۳۵۴۸۹+
۴۵۴۶۸+
۵۵۳۵۷+
۶۵۱۱۶۹-
۷۵۰۹۳-
۸۶۰۱۶۷-
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۳۳+۴۰
۲۳۲+۱۴
۳۳۱-۱۵
۴۳۰-۳۹
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۳۳+۵۹
۲۳۲+۴۲
۳۳۱-۲۷
۴۳۰-۷۴
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۳۳+۲۷
۲۳۲+۲۰
۳۳۱
۴۳۰-۲۶
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۳۳+۴۰
۲۳۲+۶۰
۳۳۱
۴۳۰-۷۴
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۳۳+۳۳
۲۳۲+۴۹
۳۳۱+۳۶
۴۳۰-۶۸
Nتیم هابازیبردتفاضل
۱۳۳+۵۹
۲۳۲+۲۶
۳۳۱-۱۱
۴۳۰-۷۴