حضور دو مربی البرزی در دوره دانش افزایی مربیگری بسکتبال سه به سهدو مربی البرزی،

خانم الهام جیحونی و آقای ناصر موصلی 

در اولین دوره دانش افزایی مربیگری بسکتبال ۳X3، 

به مدرسی سرمربی برزیلی تیم ملی، لوکا رامیرز کاروالیو، 

در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی

شرکت کردند.